13133 Stray Dog 2.0, Pink

13133 Stray Dog 2.0, Pink