13132 Stray Dog 2.0, Olive

13132 Stray Dog 2.0, Olive