13130 Stray Dog 2.0, Black

13130 Stray Dog 2.0, Black